Smluvní podmínky portálu ADVOKÁTI-PRÁVNÍCI.CZ


I. Smluvní strany

Provozovatel portálu ADVOKÁTI-PRÁVNÍCI.CZ je společnost   AVECOM GROUP s.r.o.
IČ: 24779351, DIČ: CZ24779351
Trnkovo nám. 1112/1,
Praha 5, 152 00   (dále jen „Provozovatel“) na straně jedné   a   osoba (fyzická, právnická), která si objednala služby na portálu ADVOKÁTI-PRÁVNÍCI.CZ
(dále jen „Objednavatel“) na straně druhé.

II. Definice

Provozovatel zajišťuje provoz internetového portálu www.advokati-pravnici.cz (dále jen „portál“), který se zaměřuje na správu databáze s informacemi o subjektech nabízející právní služby.

Informace o Provozovateli zveřejňované Objednavatelem je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím portálů advokati-pravnici.cz.

III. Předmět

Smluvní strany si tímto sjednávají podmínky, za kterých Provozovatel umožní Objednavateli na základě formuláře pro vkládání subjektů (dále jen „Formulář“) zařazení informací o Objednavateli do databáze portálu.

Odsouhlasením těchto všeobecných smluvních podmínek se Objednavatel a Provozovatel zavazují dodržovat pravidla, která jsou zde uvedena.

IV. Úhrada služeb

Objednavatel je povinen v případě zpoplatněné služby za jím objednané služby uhradit úplatu Provozovateli a to ve výši, kterou stanoví platný ceník ke dni zadání objednávky pomocí Formuláře. Úplatu je Objednavatel povinen uhradit bezhotovostně na účet Provozovatele č. 43-8948770217/0100 nejpozději do 14-ti dnů od aktivace služby. Jako variabilní symbol uvede Objednavatel své identifikační číslo. Následně bude vystavena faktura, která bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou objednavatelem. V případě, že faktura nebude uhrazena do 14-ti dnů po aktivaci služby, dojde k zastavení poskytování služeb Provozovatelem do 5-ti dnů po uplynutí lhůty splatnosti. Zastavení poskytování služeb však nemá vliv na povinnost Objednavatele uhradit Provozovateli úplatu. Po následné úhradě úplaty Provozovatel opět začne poskytovat služby v rozsahu, v jakém byly služby objednány.

Aktuální Ceník bude vždy Provozovatelem zveřejněn na portálu a Objednavatel se s ním bude moci před zadáním objednávky seznámit. Ceník platný k okamžiku zadání konkrétní objednávky na poskytnutí služby se stává nedílnou součástí smluvních podmínek.

V. Doba trvání vztahu

Smluvní vztah trvá po dobu jednoho roku. V době jednoho měsíce před ukončení smluvního vztahu bude Objednavatel upozorněn, že vztah vyprší. V případě, že dojde k zaplacení úplaty, která bude stanovena na základě aktuálního platného ceníku, smluvní vztah se automaticky prodlužuje na dobu dalšího jednoho roku.

Smluvní vztah může objednavatel s Provozovatelem kdykoliv ukončit, nevzniká však objednateli nárok na vrácení již uhrazené úplaty, nedošlo-li k porušení těchto smluvních podmínek ze strany Provozovatele.

VI.Obecná ujednání

Smluvní vztah vzniká v okamžiku, kdy Objednavatel odešle Formulář.

Bezprostředně po aktivaci služeb e-mailem Provozovatel zveřejní obsah informací o Objednavateli na portálu.

Před odesláním Formuláře je třeba označit políčko „Souhlasím s podmínkami“, čímž dojde ze strany Objednavatele k odsouhlasení těchto smluvních podmínek. Při zadávání těchto údajů je Objednavatel povinen si zvolit heslo, pod nímž bude Provozovatelem registrován. Pod tímto heslem se Objenavatel bude moci přihlásit do svého účtu, kde lze provádět jakékoliv změny.

VII.Vkládání informací

Vkládání informací o Objednavateli je možno zadávat pouze elektronickou formou prostřednictvím sítě internet do Formuláře.

Za obsah a pravdivost uváděných informací je zodpovědný výlučně Objednavatel.

Objednavatel se zavazuje, že nebude na stránky portálu vkládat vulgarismy, jakýkoliv urážlivý text a údaje, jejichž obsah by odporoval obecně závazným právním předpisům, dobrým mravům či ujednáním učiněným v této smlouvě. Poruší-li Objednavatel výše uvedené, může Provozovatel nevhodný obsah z portálu odstranit. Dále se Objednavatel zavazuje, že Provozovateli uhradí veškerou škodu, která by Provozovateli vložením závadného obsahu vznikla vůči třetím osobám. V případě, že informace o Objednavateli zveřejněné na portálu nebudou v souladu se skutečným stavem, Objednavatel ve svém zájmu tyto informace změní.

VIII.Vrácení úhrady

V případě, že Provozovatel nebude schopen zajistit nepřetržité zveřejnění nabídky Objednavatele, zavazuje se Provozovatel vrátit Objednavateli poměrnou část uhrazené úplaty, která bude vypočítána ze součinu úhrady a poměru počtu dnů po dobu, po kterou nebyly služby poskytovány a celkovému počtu dnů, jež měla být služba poskytována.

IX. Úprava smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Objednavatelem a Provozovatelem se řídí obchodním zákoníkem.

| O portálu | Časté dotazy | Všeobecné obchodní podmínky | Typy zápisů | Reklama | Partneři |
| Najít advokáta, kancelář | Články o právu | Právní poradna | Důležité odkazy | Kontakty | Přidat kancelář |